آژانس (پيك) پارس – پيشرفته

تومان۲۵۰,۰۰۰

” لطفا پس از خرید محصول کد نرم افزار را یادداشت فرمایید “

توضیحات

 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات مشتركين
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات مشتركين بر اساس كد اشتراك ، نام ، آدرس و تلفن
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات مسيرها و خدمات
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات مسيرها و خدمات بر اساس كد و نام
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات رانندهها
 • امكان ثبت درصد هر راننده به صورت مجزا
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات مشتركين بر اساس كد ، نام ، آدرس و ضامن يا معرف
 • ثبت و صدور فاكتور چند مسيره ، چند خدماتي به دو صورت تلفني و حضوري
 • ليست انتظار رانندگان و انتخاب از ليست انتظار
 • ويرايش و چاپ مجدد فاكتور هاي ثبت شده و ورود زمان بازگشت
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات فاكتورها بر اساس مشترك ، تاريخ ، فاكتور ، كد راننده و غيرنقدي ها
 • محاسبه سهم آژانس در ليست گيري
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات رزرو مشتركين
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات رزرو مشتركين بر اساس نام ، شماره و تاريخ رزرو
 • گزارش گيري كامل از فاكتورها به صورت كلي و يا بر اساس كد اشتراك ، راننده ، مسير يا خدمات
  و غيرنقدي ها و محاسبه سهم آژانس
 • امكان چاپ همزمان قاكتور بر روي دو چاپگر ب هتعداد و اندازه دلخواه
 • داراي سه سطح دسترسي كامل ، ويرايشگر و محدود كاربر
 • ذخيره و بازيابي اطلاعات پشتيبان بر روي مسير دلخواه و اتوماتيك