تعميرگاه و خدمات پس از فروش پارس – ساده

تومان۳۳۵,۰۰۰

” لطفا پس از خرید محصول کد نرم افزار را یادداشت فرمایید “

توضیحات

 • ثبت و ويرايش گارانتي و ضمانت نامهها
 • جستجو و ليست پيشرفته گارانتي و ضمانت نامهها
 • ثبت و ويرايش افراد و پرسنل و همكاران
 • جستجو و ليست پيشرفته افراد و پرسنل و همكاران
 • ثبت و ويرايش كالاهاي مصرفي و خدمات
 • جستجو و ليست پيشرفته كالاهاي مصرفي و خدمات
 • ثبت و صدور قبض رسيد
 • ثبت و صدور فاكتور تعمير
 • ثبت تحويل دستگاه تعمير شده
 • جستجوو ليست پيشرفته رسيد ها
 • جستجو و ليست پيشرفته فاكتورها
 • گزارش كامل رسيد ها
 • گزارش كامل فاكتورها
 • ثبت و ويرايش ليست لوازم همراه
 • ثبت و ويرايش ليست انواع و مدلها
 • ثبت اطلاعات شركت و يا موسسه در سيستم و چاپ آنها در رسيد و فاكتور
 • داراي دوسطح دسترسي كامل و محدود كاربر از پيش تعريف شده
 • ذخيره و بازيابي اطلاعات پشتيبان بر روي مسير دلخواه و اتوماتيك
 • راهنماي استفاده از نرم افزار