كافي شاپ پارس – ويژه

تومان۲۹۵,۰۰۰

” لطفا پس از خرید محصول کد نرم افزار را یادداشت فرمایید “

توضیحات

 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات مشتركين
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات مشتركين بر اساس كد اشتراك ، نام ، آدرس و تلفن
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات بستني / نوشيدنيها
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات بستني / نوشيدنيها بر اساس كد بستني / نوشيدني و نام
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات پيكها
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات پيكها بر اساس كد ، نام ، آدرس و معرف
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات انبار
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات انبار بر اساس كد كالا ، نام كالا ، فروشنده و تاريخ
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات رزرو
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات رزرو بر اساس شماره ميز ، نام رزرو كننده و تاريخ
 • ثبت و صدور فاكتور به سه صورت داخل سالن ، بيرون سالن و حضوري
 • درج نوع تسويه ، تخفيف و مبالغ دريافتي و پرداختي در فاكتور
 • ويرايش و چاپ مجدد فاكتور هاي ثبت شده
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات فاكتورها بر اساس مشترك ، تاريخ ، فاكتور ، پيك و غير نقدي
 • گزارش پيشرفته فاكتورها كلي و يا بر اساس مشترك ، پيك ، بستني / نوشيدني ، غير نقدي و
  چاپ آن
 • گزارش فروش بستني / نوشيدنيها به تفكيك و كلي و چاپ آن
 • گزارش پيشرفته انبار كلي و يا بر اساس كالا ، فروشنده و چاپ آن
 • امكان درج تعداد بستني / نوشيدني و كالا در ورود اطلاعات
 • امكان چاپ فاكتور بر روي سه چاپگر همزمان و تنظيمات پيشرفته چاپگرها
 • امكان تعيين نوع فاكتور به شكل و تعداد دلخواه
 • داراي سه سطح دسترسي كامل ، ويرايشگر و محدود كاربر
 • ذخيره و بازيابي اطلاعات بر روي مسير دلخواه و اتوماتيك
 • داراي قابليت اضافه شدن كالر آي دي “ID Caller”