منشي پارس – پيشرفته

تومان۲۶۵,۰۰۰

” لطفا پس از خرید محصول کد نرم افزار را یادداشت فرمایید “

توضیحات

 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات مشتركين و اشخاص
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات مشتركين و اشخاص بر اساس كد اشتراك ، نام ، آدرس و تلفن
 • ثبت ، ويرايش و جستجوي پيشرفته اطلاعات انواع كيك و كالاها ( بر حسب باركد و كد دستي )
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات انواع كيك و كالاها بر اساس كد كيك و كالا و نام
 • ثبت و صدور قبوض سفارش و درج مشخصات كامل سفارش ( طبقات ، نوع گل و … )
 • ويرايش و چاپ مجدد قبوض ثبت شده
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات قبوض سفارش بر اساس مشترك ، تاريخ ، شماره و تاريخ تحويل
 • گزارش مخصوص تاريخ تحويل سفارشات به صورت مجزا
 • ثبت و صدور فاكتور فروش كالا
 • درج نوع تسويه ، تخفيف و مبالغ دريافتي و پرداختي در فاكتور
 • ويرايش و چاپ مجدد فاكتور هاي ثبت شده
 • ليست گيري و چاپ اطلاعات فاكتورها بر اساس مشترك ، تاريخ ، فاكتور
 • ثبت اسناد دريافت و پرداخت
 • ليست گيري از اسناد بر اساس نام ، تاريخ و نوع سند
 • گزارش پيشرفته فاكتور هاي فروش و سفارشات كلي و يا بر اساس مشترك ، كد سفارش وكالا ، غير
  نقدي و چاپ آن
 • گزارش فروش روزانه كيك و كالاها به تفكيك و كلي و چاپ آن
 • گزارش اسناد دريافت و پرداخت به صورت كلي و يا بر اساس نام و كد
 • امكان درج تعداد كيك و كالا و كالا در ورود اطلاعات اوليه
 • داراي سه سطح دسترسي كامل ، ويرايشگر و محدود كاربر
 • ذخيره و بازيابي اطلاعات پشتيبان بر روي مسير دلخواه و اتوماتيك