• شما میتوانید درصورت نیاز به پرداخت ، هزینه را مستقیما به حساب بانکی ما با مشخصات زیر واریز بفرمائید. خواهشمندیم شماره همراه خود را بعنوان کد ارجاع پرداخت استفاده کنید. 

– شماره کارت : 6219861066417675 ، شماره شبا : IR250560080280000201198001 ، شماره حساب : 1-201198-800-802 به نام آیدین ظهیرمالکی ؛ نزد بانک سامان

– شماره شبا : IR640560080204000265470001 ، شماره حساب : 1-265470-40-802 به نام شرکت پارس رسانه ایرانیان ؛  نزد بانک سامان