شما میتوانید پرداخت خود را مستقیما به حساب بانکی ما با مشخصات زیر واریز بفرمائید. خواهشمندیم شماره همراه خود را بعنوان کد ارجاع پرداخت استفاده کنید. سفارش شما تا زمانی که وجوه به حساب ما واریز نشود تائید نخواهد شد.

– شماره کارت : 6219861066417675 شماره شبا : IR250560080280000201198001 به نام آیدین ظهیرمالکی ؛ نزد بانک سامان ، شماره حساب : 1-201198-800-802

– شماره شبا : IR640560080204000265470001 به نام شرکت پارس رسانه ایرانیان ؛  نزد بانک سامان ، شماره حساب : 1-265470-40-802